Ordenances fiscals: reclamem una tarifació social a partir de la renda

La CUP s’absté en l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals

Presentarem al·legacions a favor d’una fiscalitat més justa, social i ambiental

Ordenances fiscals: reclamem una tarifació social a partir de la renda

L’Ajuntament  és l’administració més propera al ciutadà, també és l’administració que té un marge més limitat per a decidir sobre les seves polítiques. Denunciem  l’infrafinançament estructural dels municipis: aquesta situació no és casual ja que està pensada per afavorir les externalitzacions de serveis o directament la seva privatització.

En aquest sentit, reclamem que, en el marc del procés constituent de la República Catalana, es plantegi establir les bases d'un nou sistema de finançament municipal, amb més recursos.

Demanem de nou que l’aprovació de les Ordenances Fiscals (OOFF) estigui vinculada al debat pressupostari global, perquè la gent ha de saber en què es destinaran els seus diners i, alhora cal donar-li l’oportunitat d’opinar de forma vinculant. Esperem ansiosos els pressupostos participatius que es van comprometre a tirar endavant en el Ple de setembre.

Tot i aquesta limitació de recursos, existeixen marges per a definir un tipus de fiscalitat més justa i solidària i que es poden recollir en les ordenances fiscals i sobretot amb les exempcions, bonificacions dels impostos, taxes i preus públics, amb ajuts de caire social per determinats supòsits o per determinades persones. Tot és una qüestió de PRIORITATS.

Des de la CUP defensem que aquestes OOFF haurien de contemplar un sistema de tarifació progressiva, tenint en compte criteris de renda a l’hora de determinar el valor a aportar de cada contribuent, és a dir, a una major renda més contribució i a una menor menys. Entenem que aquesta tarifació no només ha d’anar adreçada a les rendes baixes (per això ja hi ha serveis socials) sinó que ha de beneficiar al màxim de persones possibles en funció de la seva renda perquè si només s’utilitza com una manera d’aplicar bonificacions a les rendes baixes afectarà només a un percentatge molt baix de la societat. L’objectiu d’aquesta tarifació social / progressiva / flexible, com li vulgueu dir, ha de servir perquè  el màxim possible de persones, entrin dels del sistema de tarifació.

Per tant, en la proposta d’OOFF que avui se’ns porta a Ple, només apunta tímidament, aquesta idea dels trams a la taxa de la brossa domiciliària, però aplicant-los en funció del valors cadastral dels immobles i no funció de la renda. Per a la CUP aquesta no és la proposta més justa, ni la més social, ni la més ambiental.

Definir trams en relació a la capacitat econòmica dels contribuents sí que ens permetria una fiscalitat més justa i més social. Per tant, les nostres al·legacions tornaran a incidir de forma global en aquest aspecte.

També trobem a faltar “un accés més  fluid i funcional” per accedir als diferents beneficis fiscals. El regidor de Serveis Centrals, Jerez afirma que l’accés a les bonificacions havien augmentat gràcies a:

- La guia de bonificacions fiscals
- A les cartes que s’han adreçat a les persones beneficiàries
- A la tasca de serveis socials

Malauradament, aquelles famílies que estan en situació de vulnerabilitat ja sabem d’entrada que tindran problemes per fer front al IBI, aigua, brossa, preus públics dels serveis educatius i culturals etc. Per tant, demanem que es deixi de marejant a les famílies, en un mar de paperassa que moltes vegades fa desistir de poder-ho demanar. És un dret que tenen les persones i, per tant, des de l’administració se’ls ha de facilitar.

Per tot això, cal que apliquem una tarifació progressiva i, per tant, cal tenir el màxim estandaritzats possibles els barems (que siguin iguals per tots els serveis) per així, minimitzar la feina de gestió i tramitació.

Pel que fa a l’Impost dels Vehicles (IVTM) pensem que a més de la capacitat fiscal de la persona propietària, caldria tenir en compte el valor de compra, així com també elements ecològics com el tipus de vehicle, el nivell d’emissions i l’edat del cotxe.

De l’impost de plusvàlues per transmissions considerem que hauria de preveure alguna compensació quan el bé immoble es vengui per sota del seu valor inicial.

Respecte a la recuperació de la taxa de guals (que és esglaonada), recordem que és una mesura positiva que ja l’havíem reclamat en l’anterior mandat. Cal veure com evoluciona.

De l’augment del 1,20 % de la Taxa de Cementiris, tot i ser inferior (per l’augment negatiu IPC) és el resultat de tenir aquest servei externalitzat en mans d’una empresa privada, Cementiris Metropolitans CGC, que com totes les empreses té com a objectiu fer negoci i per tant, any rere any, aquesta taxa augmenta per satisfer el marge de benefici d’un privat. Recuperar la gestió directa d’aquest servei municipal pensem que és una qüestió bàsica.

Expressem els nostres dubtes entorn a la reducció de la taxa per tinença d’animals domèstics.

I, finalment, observem aspectes positius en la nova taxa per la verificació de pisos buits, que esperem que serveixi per aplicar d’una vegada el règim sancionador previst en la Llei catalana del Dret a l’Habitatge.

Per tot plegat, el posicionament de la CUP el tràmit d’aprovació inicial de les OOFF és  d’abstenció. Ja veurem què està disposat a negociar i a cedir el govern, i en funció d’això ens posicionarem més endavant.