Documents

Amb la voluntat que la nova modificació del ROM sigui més participativa i menys restrictiva, el Grup Municipal de la CUP proposa:

1). Per agilitzar la durada dels Plens, celebració de dues (2) sessions mensuals: un aper tractar Declaracions Institucionals i Dictàmens i l'altra de Control de Govern.

2). No limitar el nombre de propostes i preguntes que poden presentar els grups municipals al Ple.

3). Per garantir la publicitat i transparència, que les declaracions institucionals es debatin i votin al Ple, i que les respostes a preguntes per escrit s’incloguin com a annex a l’acta.

4). Que les entitats puguin presentar propostes i fer preguntes al Ple sense haver de passar pel filtre dels Grups Municipals.

És per això que presentem les esmenes següents:

Proposta de resolució de la CUP per uns pressupostos participatius

Aprovada per unanimitat del Ple de l'Ajutnament de Mataró dijous 8 de setembre de 2016.

Acords:

Primer. L’Ajuntament de Mataró desenvoluparà una prova pilot perquè la ciutadania, a través dels òrgans de participació vigents, pugui decidir la destinació dels recursos del pressupost municipal corresponent a l’any 2017, per tal d’incorporar-ho prèviament a la seva aprovació en el Ple Municipal.

Segon. L’Ajuntament de Mataró impulsarà un debat ciutadà per dissenyar una proposta de funcionament del procés de pressupostos participatius, que tingui en compte les experiències d’altres ciutats.

Tercer. L’Ajuntament de Mataró crearà una comissió de seguiment dels pressupostos participatius, formada per representants del govern, dels grups municipals, i dels consells territorials i sectorials per col·laborar en el disseny i l’execució del procés participatiu.

Per tot plegat, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem la DECLARACIÓ següent:

1. L’Ajuntament de Mataró es compromet a treballar per desplegar  una seguretat alternativa als exèrcits, basada en la satisfacció de les necessitats de les persones, i declara Mataró com a ciutat pacifista i desmilitaritzada.

2. D’acord amb els principis i objectius proclamats en llei 21/2003 de Foment de la Pau, en la Llei 16/2014 d’Acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i recollint el compromís amb tots els pobles per construir un ordre mundial pacífic tal com s’expressa en el preàmbul i l’article 51 de l’actual Estatut de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró ratifica i fa seves les propostes de la Moció sobre una Catalunya desmilitaritzada, aprovada pel Parlament de Catalunya (BOPC  núm. 177, de 6 de juliol), que insten el govern de la Generalitat a:

a) Realitzar totes les accions necessàries davant del Ministerio de Defensa i l’Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa per reclamar el traspàs del patrimoni militar –tant de solars com d’edificis en desús– a la Generalitat, o a l’ens local corresponent, per tal de destinar-los a usos civils i d’accés públic.

b) Prohibir els actes d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no permetre les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya.

c) Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars, com són els casos de les maniobres que es realitzen al Parc Natural de la Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres. Així com, promoure que els ens locals, en exercici de les seves atribucions i competències ho emulin.

d) Desautoritzar la participació i presència d’avions de combat en exposicions aèries com la Festa al Cel.

e) No permetre la presència de l’exèrcit en cap espai educatiu i de formació: ni als centres educatius, ni al Saló de l’Ensenyament, ni al Saló de la Infància, a Barcelona; ni al Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o a la Fira de Formació Professional, a Lleida; ni a l’ExpoJove de Girona; i tampoc a l’Espai de l’Estudiant de Valls.

f) Eliminar els ajuts i les activitats de promoció per part de l’Administració vers la indústria militar a Catalunya, incloent el suport a la R+D de caire militar i qualsevol altra activitat de suport institucional per establir indústria amb producció militar i armamentista.

El Grup Municipal de la CUP presentem el PREC següent:

1. Que l’Ajuntament de Mataró doni suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

2. Que l’Ajuntament de Mataró doni suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.

3. Que l’Ajuntament de Mataró faci pública aquesta iniciativa i que estengui a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.
 
4. Que l’Ajuntament doni suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.

Dijous 7 de juliol de 2016 el Ple de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat per unanimitat la proposta de resolució presentada per la CUP que acorda:

1) L’Ajuntament de Mataró es compromet a treballar per a la naturalització d’un tram de la platja de Sant Simó i així compatibilitzar l’ús i l’oci amb la valorització de l’entorn natural mitjançant:

Retirada de brossa de forma manual.

Retirada només de brossa d'origen antròpic mantenint a la sorra les restes naturals procedents del mar.

Promoció d’un estudi sobre la possibilitat de recuperar l’ecosistema litoral en aquest tram, junt amb la vegetació i fauna associades.

Senyalització del tram naturalitzat així com de les actuacions dutes a terme.

Limitació i protecció de l’espai a vehicles mitjançant cordes i estaques.

Divulgació de les actuacions dutes a terme a la ciutadania mitjançant activitats d’educació ambiental.

2) L’Ajuntament de Mataró establirà un marc de col·laboració amb l’Institut Català d’Història Natural (ICHN) a través de la Delegació de la Serralada del Litoral Central, per dur a terme una iniciativa de custòdia del territori que permeti vehicular de forma participativa les actuacions a dur a terme per fer possible la naturalització de la platja de Sant Simó.

3) L’Ajuntament formalitzarà la seva adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori amb la fi de contribuir a l’existència d’aquesta i així, a l’impuls de la custòdia del territori al nostre país.

Pàgines