La CUP denuncia que “l’estiuetat” amb la que es publica la licitació de serveis menjador a les escoles perjudica les petites empreses

La CUP denuncia que la Generalitat ha canviat de regles del joc dels menjadors de les escoles públiques amb “estiuetat” i mala fe.

Carme Polvillo i Jan Catà denuncien que “l’estiuetat” amb la que es publica la licitació de serveis menjador a les escoles perjudica les petites empreses

La CUP denuncia que la Generalitat ha canviat de regles del joc dels menjadors de les escoles públiques amb “estiuetat” i mala fe. El canvi suposa un tracte de favor a les grans empreses i perjudica petites empreses, que no podran complir els requisits i terminis imposats. Així ho han denunciat davant les càmeres de M1TV i Mataró Ràdio, aquest divendres 17 de juliol, els regidors de la CUP Jan Catà (Calella) i Carme Polvillo (Mataró).

El passat 7 de juliol es fa públic l’ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de l’Acord marc del servei de menjador en centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament dels nivells obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil, ubicats al Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental (exp.0435/15) que no presentin conveni de servei de menjador amb el Consell Comarcal.

Aquest Acord marc té com a objectiu seleccionar empreses que prestaran servei de menjador a centres públics del Departament d’Ensenyament donat que l’administració al·lega no disposa de mitjans personals i materials suficients.  L’Acord marc pretén homologar empreses perquè aquestes puguin prestar servei de menjador a aquelles escoles que es vegin obligades a sol·licitar-ho.

Al·legant no carregar als directors dels centres amb allò que marca la normativa en matèria de contractació pública, l’Acord marc fa que qui realitzi la licitació sigui el director dels Serveis Territorials (SSTT) per mitjà d’una comissió d’experts que valorarà aquestes empreses. La puntuació de l’empresa vindrà determinada en un 60% per les valoracions d’aquest comitè i en un 40% pel preu.

Els SSTT Maresme-Vallès oriental són doncs els primers en aplicar, com a projecte pilot,  aquest acord que afecta 190 centres: 30 amb menys de 49 comensals, 91 amb 50-150 comensals, 65 amb 151-300 comensals i 4 de més de 300 comensals.

Aquest acord té vigència pel curs vinent amb possibilitat de pròrroga d’un curs escolar.

D’acord amb això, exposem que:

- Valorem que l’Acord marc pretén endreçar la problemàtica que en alguns casos genera la gestió dels menjadors escolars i que l’acord presenta aspectes positius (ratios, valor del producte de proximitat).

- Que publicar una anunci a licitació amb data 7 de juliol i data de presentació de documentació 21 de juliol evidencia poca voluntat de facilitar aquest tràmit. Moltes de les empreses que actualment presten aquest tipus de serveis no s’han presentat mai a una licitació d’aquest tipus, amb la complexitat del procés i de la documentació que cal presentar. Si hi afegim que moltes d’aquestes empreses assumeixen la gestió de casals d’estius en escoles públiques, el període estival no seria el moment més adequat per publicar la licitació.

- Que si hi hagués voluntat real, es podria haver ofert ajut a les empreses i a les AMPAs o direccions que actualment les contracten, per a poder fer front a la licitació. Pensem que fa mesos es podria haver ofert aquest ajut i no ens consta que així hagi estat.

- Que davant del que suposa per a les empreses, bàsicament les petites, l’homologació per tal de poder ser licitades, caldria prorrogar el termini de presentació de documentació.   En cas de que això no fos possible, demanem que no sigui vigent l’opció de pròrroga d’un curs que es planteja en el plec de clàusules. Això impossibilitaria que les empreses que, per dificultats, no puguin licitar ara ho poguessin fer cara al curs 2016-2017.

- Que el fet de considerar el preu com a criteri de valoració a l’hora de concedir un servei menjador beneficia grans empreses que poden ser més competitives en aquest aspecte. Atenent a un preu màxim per menú, hauria de ser la qualitat del menjar i no el seu preu el que fos valorat positivament.

- Donat que el menjador escolar és la continuació del projecte educatiu de centre, considerem MOLT important que els centres puguin continuar gestionant el menjador amb l’empresa que ja tenien contractada. Per tal que això sigui possible reclamem que l’acord marc tingui en consideració:

o Que en molts casos les empreses que donen servei a menjadors escolars es fan càrrec també dels serveis d’acollida i casals de l’escola. El fet de no poder tenir continuïtat en el menjador afecta directament els altres serveis que desenvolupen aquestes empreses.

o El fet de que empreses de nova creació no podran demostrar solvència econòmica i/o tècnica.

o Empreses que treballen en escoles noves on l’augment de nombre d’alumnes any rere any fa difícil poder participar en la licitació ja que la solvència econòmica i/o tècnica requerida es podria demostrar per un nombre d’alumnes que no seria el d’anys propers quan l’escola creixés.

o Casos d’autogestió de menjadors escolars on les AMPAs per delegació del director dels centres gestionen el servei de menjador sense precisar dels serveis de cap empresa.

o Altres casos particulars de cada municipi.


Assemblea CUP Mataró
Mataró, 17 de juliol de 2015

Donat que el menjador escolar és la continuació del projecte educatiu de centre, considerem MOLT important que els centres puguin continuar gestionant el menjador amb l’empresa que ja tenien contractada