PSC i CIU fan ús partidista del cartipàs de l'Ajuntament

La CUP vota en contra d’un model gerencial i de càrrecs de confiança que no suposa cap estalvi.

La CUP vota en contra d’un model gerencial i de càrrecs de confiança que no suposa cap estalvi.

• La CUP vota en contra d’un model gerencial i de càrrecs de confiança que no suposa cap estalvi.

• El govern PSC-CiU comença la legislatura reduint els ingressos del grups municipals més petits i autoadjudicant-se més diners dels que els corresponen.

• PSC i CiU ignoren la pluralitat d’opcions representades a l’Ajuntament de Mataró i es reparteixen la presidència de totes les comissions i la representació a tots organismes.

El passat 24 de maig PSC i CiU van perdre dos i tres regidors, respectivament. No obstant això, han format un govern de conveniència que manté intacta una estructura de  funcionament gerencial, en base a càrrecs de confiança designats a dit, que tot i estar proveïts per funcionaris, representen una despesa addicional a l’augment de les retribucions destinades als regidors i regidores.

Malgrat les observacions fetes per la CUP i altres grups de l’oposició, el govern ha aprovat el cartipàs gràcies a les abstencions d’ERC i PP.

Tot seguit us detallem els posicionaments de la CUP en el Ple de Cartipàs del 8 de juliol de 2015:

Votem en contra  del règim de sessions, perquè s’ha desestimat la nostra proposta de fer dos plens al mes (un per a resolucions del govern i un per a control del govern) per facilitar la participació de les entitats ciutadanes, per flexibilitzar els temps d’intervenció i el nombre de propostes i preguntes que podem presentar els grups municipals.

Votem en contra en la designació de representants a les comissions informatives, perquè no s’ha recollit la possibilitat de delegar la representació a altres persones encara que no siguin regidores, la qual cosa hagués facilitat molt l’acció política dels grups petits. Informem que Carme Polvillo serà la titular de la CUP a les comissions informatives de Serveis a les Persones; Acció Social, i Gestió de l’Espai Públic, així com també de la comissió especial de Comptes. En Juli Cuéllar serà el titular de la CUP a les comissions informatives de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, i Serveis Territorials i Sostenibilitat, així com també de la comissió especial d’Organització.

Juli Cuéllar farà de regidor portaveu de la CUP, però no es podrà dedicar de forma exclusiva a fer de càrrec electe, com ell voldria, perquè és funcionari interí de la Generalitat, sense dret a reserva de plaça, amb la qual cosa deixarà de cobrar de l'Ajuntament els 38.185,75 € assignats als regidors portaveus amb dedicació exclusiva. Tant el regidor com la regidora de la CUP han deixat clar que no faran de polítics professionals, i que conciliaran la seva activitat política, laboral i familiar, i només percebran els 626 €/mes que els corresponen per assistències al Ple.

Votem en contra de l’increment de retribucions als regidors/es  i en contra de la modificació dels criteris en les assignacions als grups municipals. En primer lloc, hem demanat a l’alcalde per què ha augmentat la partida de sous dels regidors i en canvi ha congelat la partida destinada als grups municipals. I, en segon lloc, perquè ha modificat els criteris de distribució de les assignacions a grups municipals.

La resposta inconcreta evidencia que no és una mesura casual sinó que està destinada a afavorir els interessos els partits grans enfront dels més petits.

La partida de regidors passa de 654.978,31€ a 792.944,96 €, aquest augment és atribuïble al fet que tenim més regidors portaveus i més membres del govern, que ha passat de 8 a 11 regidors.

En canvi, la partida de 275.640 € destinats als grups municipals, tot i que hem passat de 6 a 9 grups, ha estat congelada i, a més a més, s’han modificat els criteris d’assignació en benefici dels partits més grans i en perjudici dels més petits. Des de la CUP hem defensat que els diners destinats als grups municipals s’han de repartir de forma equitativa entre els 9 grups, i hem reclamat que es redueixin els sous dels regidors i càrrecs de confiança per poder no haver de retallar la partida destinada a cada grup municipal. Finalment, hem denunciat el xantatge de l’alcalde, que en les negociacions prèvies al Ple de Cartipàs va dir-nos que només modificaria aquests criteris si votàvem a favor dels seus càrrecs de confiança, amb la qual cosa queda clar que aquesta mesura té una intencionalitat política i que és una estratègia destinada a ofegar els petits i a engreixar els aparells polítics de PSC i CiU.

Votem en contra dels càrrecs de confiança i deixem clar que, gran part de les reconversions de les places de personal eventual en places de plantilla no suposa cap estalvi econòmic doncs es mantenen les retribucions i les responsabilitats de les quals cessen aquests funcionaris hauran de ser necessàriament proveïdes.

A més a més, aquests càrrecs, encara que siguin funcionaris, segueixen sent triats a dit. No es trien els millors professionals en base a currículum, i tampoc estem davant d’un concurs de mèrits que és la forma normal de provisió de llocs de treball, sinó que s’opta en tots els casos per la forma de provisió de lliure designació. D’aquesta manera s’incrementen els costos del Capítol I per a sempre, perquè tant si perd la confiança dels polítics com si hi ha un canvi de govern aquestes persones que han ocupat aquests llocs de treball hauran consolidat un complement de destí i antiguitat, i encara que no ocupin llocs de responsabilitat el cost pel consistori serà més elevat, la qual cosa, paradoxalment, no passa quan aquests llocs els ocupen eventuals.

El govern ens diu que canviar places d’eventuals per places de funcionaris o laborals de plantilla té menys cost i permet triar persones segons els seu perfil professional i no pas per la seva afinitat política.

Malauradament, cap d’aquestes dues premisses és certa, perquè mantenim el cost i, com hem vist, han triat les persones per afinitat política i no pel seu perfil professional.

Aquest tipus d’organigrames en realitat acaben sent una piràmide invertida, doncs els nous polítics que entrin sempre acabaran col·locant el personal de la seva confiança per sobre d’aquesta estructura.

Per tant, no compartim el model gerencial i de càrrecs de confiança. Defensem que amb els sous dels regidors del govern ja n’hi ha prou i que no necessitem duplicar funcions amb una estructura intermèdia de càrrecs de confiança amb sous desorbitats que oscil·len entre els 55.000 i els 85.000 €. Per tant, en el cas que un regidor requereixi un càrrec de confiança, pensem que aquest regidor s’hauria de reduir el seu sou. Conseqüentment, també hem votat en contra de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament.

Votem en contra del nomenament de representants municipals designats pel govern de PSC-CiU a 33 organismes, entre els quals hi destaquen la Fundació Iluro, el Consorci del Port de Mataró, el Consorci Sanitari del Maresme, el Consorci de la Comunicació Local o el Consorci per al Tractament del Residus Sòlids Urbans del Maresme. Denunciem que cap d’aquests nomenaments té en compte la pluralitat existent al consistori. Reclamem que en organismes com el consell rector del Consorci Sanitari del Maresme es doni compliment als acords del Ple i s’incorpori als representants de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública, així com també als representants del Comitè de Treballadors.

D’altra banda, el mateix dia de la celebració del Ple de Cartipàs, s’han constituït les noves juntes d’administració d’Aigües de Mataró i PUMSA, en les quals la CUP estarà representada pels companys Jaume Punsola i Agàpit Borràs, respectivament. En ambdues empreses s’ha modificat el sistema de vot vigent i s’ha imposat un sistema de vot ponderat que no compartim. Reclamem que es retorni al criteri d’una persona un vot i que es respectin els drets del grups municipals a estar representats proporcionalment en “consells i comissions especials, patronats, entitats, fundacions i societats de creació de dependència municipal” (Art. 70.11 del Reglament Orgànic Municipal). Atès que PSC i CiU han desoït les demandes de la CUP, hem votat en contra de l’elecció dels presidents d’Aigües de Mataró i de PUMSA.
 
Assemblea de la CUP
Mataró, 8 de juliol de 2015

El govern PSC-CiU comença la legislatura reduint els ingressos del grups municipals més petits i autoadjudicant-se més diners dels que els corresponen