Propostes perquè el tractament de la brossa a Mataró sigui més sostenible, més econòmic i generi més llocs de treball

La CUP proposa la municipalització del servei (ara privatitzat), estudiar la implantació de la recollida porta a porta (que dóna més llocs de treball) i replantejar la recollida de residus comerials, entre altres mesures. Volem que l'Ajuntament redefineixi la política respecte als residus, per tenir en compte noves opcions més respectuoses amb el medi ambient i que a llarg termini siguin més econòmiques.

Concretament, les propostes de la CUP són:

-Estudiar possibilitats de municipalitzar els serveis  de recollida de residus i neteja, i/o lligar-los a empreses d’economia social en comptes del contracte amb empreses multinacionals tal com es gestiona els últims anys.

-Estudiar de la viabilitat d'una planta de compostatge local o mancomunada, com a mesura d'estalvi i responsabilització municipal dels propis residus i creació d'ocupació.

-Potenciar l’autoorganització i regularització integrada dins el model de recollida (en cooperatives o altres fórmules) del gran nombre de recuperadors que treballen en absoluta precarietat al servei de màfies que se'n beneficien.

-Estudiar l’opció d’implantar el sistema de recollida porta a porta.

-Replantejar la titularitat i funcionament de les deixalleries i les restriccions a usuaris d'altres municipis (perquè no estimulen el seu ús i suposen desplaçaments gens sostenibles).

-Valorar la implantació del sistema de retorn d'envasos (amb dipòsit sobre l'envàs que es que es retorna quan l'envàs és retornat pel ciutadà).

-Potenciar les bosses compostables per a FORM, tant per optimitzar com per millorar la qualitat del tractament de l'orgànic i, per tant, el seu cost.

-Frenar l'increment de contenidors soterrats i valorar la seva progressiva desaparició.

-Replantejar l'actual recollida de residus comercials sota el criteri de reducció de residus (volum o pes) i no de l'espai de l'establiment.

L’actual contracte de neteja viària i recollida de residus finalitza el juny de 2014. L’actual govern, en el context de retallades dels serveis públics generalitzat, vol revisar el servei de recollida amb un nou contracte a la baixa, amb la intenció de reduir l’aportació pressupostària amb el mínim impacte possible sobre el servei.

El govern ha contractat el servei de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona que és un consorci públic amb qui ha establert un conveni interadministratiu per a la col·laboració i l’assessorament en la diagnosi i la planificació urbana així com la formulació d’instruments de caràcter tècnic, econòmic i participatiu.

El servei assessor de l’agència d’Ecologia Urbana de Barcelona costa molts diners: ascendeix a 91.888,91€ per un termini fixat en set mesos i es preveu una despesa pluriennal a càrrec de l’Ajuntament de 73.511,13 euros distribuïts en dues anualitats, a raó de 11.026,67 euros per a l’anualitat 2013 i 62.484,46 euros per a l’any 2014.

Als grups municipals se’ns ha informat que la AEUB s’encarregarà d’iniciar un procés participatiu amb els ciutadans alhora que assessorarà en la redacció dels plecs de condicions tècniques que han de regir el nou contracte de recollida de residus i neteja viària per tal d'estalviar despeses, optimitzar els procediments, incrementar la recollida selectiva i la qualitat de l'espai públic.

Veiem difícil millorar el servei de recollida de residus i de neteja reduint el pressupost si no es revisa a fons l’actual sistema de tractament de residus.

Pel que hem vist, es tracta d'un estudi que es limita a l'optimització del servei de recollida, però en canvi el que ens cal és un replantejament global del sistema per iniciar un canvi progressiu cap a  la minimització de residus i el seu tractament cíclic i no finalista. Tot i que haurem d'esperar les concrecions de l'estudi, tot indica que no es tindran en compte altres possibilitats i formes de gestió -ara per ara complementàries- a tot el sistema (possibilitat de fer una planta de compostatge, qüestionament de la Incineradora-planta de valorització...).

Més enllà de les consideracions sobre el conveni amb l’AEUB, des de la CUP creiem oportú aprofitar els recursos que es destinen a repensar i redefinir la política respecte als residus, per analitzar i contrastar noves opcions més respectuoses amb el medi ambient i que a llarg pla siguin més econòmiques.

Amb la municipalització o gestió directa a través d'una empresa pública, com per exemple Aigües de Mataró, es pot disminuir un 10% el cost de la prestació del mateix servei que l'actual, perquè no estan subjectes a IVA. També ens estalviaríem el benefici industrial que amb el sistema actual estem pagant amb diners públics a una empresa privada. I també tindríem total transparència pel que fa a la gestió i als costos d'explotació.

És per tot això que el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple municipal de l’Ajuntament de Mataró del mes d'octubre de 2013 l'adopció dels acords següents:

1) L’Ajuntament de Mataró encomanarà a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona que incorpori a l’Estudi Tècnic i Econòmic dels serveis de neteja i recollida, la valoració, amb pros i contres, de les propostes de municipalitzar el servei, la viabilitat d'una planta de compostatge local, l’autoorganització i regularització dels recuperadors, l’opció d’implantar el sistema de recollida porta a porta, replantejar la titularitat i funcionament de les deixalleries, valorar la implantació del sistema de retorn d'envasos, potenciar les bosses compostables per a FORM, questionar els contenidors soterrats, i replantejar l'actual recollida de residus comercials.

2) Un cop l’agència d’Ecologia Urbana de Barcelona hagi acabat el procés, s’obrirà un procés participatiu obert, amb la valoració de les propostes alternatives, i les valoracions i inquietuds dels sectors afectats i interessats, dels agents veïnals, dels treballadors de la recollida, dels grups municipals i dels tècnics ambientals.

Mataró, 2 d'octubre de 2013