Pla especial de les Cinc Sènies: no n'hi ha prou! Valoració i al·legacions de la CUP al Pla Especial

Respecte al territori, la CUP de Mataró entén que cal fer una planificació d’àmbit comarcal i supracomarcal per atrurar el creixement desendreçat i especulatiu dels darrers anys i garantir, a les generacions futures, una comarca habitable on la pagesia, l’espai agrari, les rieres i els boscos hi tinguin cabuda.

En aquest sentit la CUP valora el Pla Especial de millora rural i desenvolupament agrícola de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix com a un primer pas important que es fa des de l’administració municipal, després de molts anys de lluita pagesa, veïnal i ecologista, per delimitar els usos de territori.

Ara bé, amb el compromís de la CUP amb la defensa de les Cinc Sènies com a espai agrari de Mataró i com a corredor natural de separació amb Llavaneres, hem de fer les següents consideracions:

1. Al Títol I, Capítol segon (Desenvolupament del Pla Especial) no s’especifiquen els mecanismes de participació ciutadana en el desenvolupament de l’acció urbanísitica (art.7) que si es han de dependre del color polític de l’Ajuntament de Mataró, això creiem que representa una hipoteca de cara al futur d’aquest espai, i més tenint en compte que es preveu desenvolupar-lo a partir d’altres Plans Especials (art.8). L’actuació administrativa (art.9) contempla la possibilitat de constitució d’un òrgan gestor específic en el qual no es té en compte cap criteri de participació i codecisió ciutadana. Per tot plegat, per garantir la viabilitat d’aquest Pla Especial, proposem desenvolupar un Pla Gestor on es definexin les prioritats, els terminis i el finançament i que es concreti la creació d’un Òrgan gestor, en el qual els pagesos i les organitzacions veïnals i ecologistes disposin d’una àmplia representació per contrapesar els interessos conjunturals del govern municipal, primant així, la filosofia de la democràcia participativa.

2. Al Títol I, Capítol quart (Definició dels paràmetres reguladors d’usos i activitats), observem –astorats- que l’Ajuntament de Mataró, malgrat la retòrica preservacionista i de desenvolupament de l’espai agrari, contempla la ubicació de distints usos del sòl que no tenen res a veure amb el propòsit inicial (hotel, parcs temàtics, sanatoris, clíniques, centres d’acollida, centres religiosos, pistes poliesportives). Considerem que l’Ajuntament fa un doble llenguatge, un per a l’espai agrícola i l’altre respecte als equipaments. La mala política de l’Ajuntament alhora de gestionar els espais del nucli urbà no pot servir d’excusa per condicionar el Pla Especial de les Cinc Sènies a la instal·lació d’equipaments, malgrat que siguin necessaris i/o urgents, però que en definitiva són aliens a l’explotació i gestió agropecuària. La CUP considera que això seria una concessió al grup d’especuladors que pressionen per edificar, el que sigui i on sigui, amb la vista clavada en l’especulació futura de la resta de les Cinc Sènies.

3. Dins de la graella del pla d’equipaments previstos al Pla Especial la CUP proposem la inclusió d’horts socials, que impliquin la ciutadania en una activitat intergeneracional, respectuosa amb l’entorn i directament relacionada amb l’agricultura.

Mataró, 25 de juny del 2003
Oficina de Premsa CUP Mataró