Mataró pot estalviar 300.000€ cada any amb la gestió directa de la Grua Municipal

Ara mateix l'Ajuntament paga a una empresa privada 710.000€ anuals per l'explotació del servei de grua. La CUP Mataró ha calculat que la gestió directa podria costar uns 400.000€ anuals, la qual cosa suposaria a l'Ajuntament un estalvi d'uns 300.000€ cada any.

La CUP Mataró proposa la gestió directa (municipalització) del Servei de retirada de vehicles. Proposem que el Ple Municipal aturi l'expedient de concessió de la grua a una empresa privada i que l'Ajuntament estudïi els costos de la gestió directa i/o a través de l'empresa municipal GINTRA.

Xavier Safont-Tria ho ha explicat en roda de premsa aquest dilluns 25 de novembre davant la seu de GINTRA.

La proposta és la següent:

Proposta de resolució del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per l’estalvi de diners públics a través de la municipalització del Servei de grua

El mes d’octubre l’Ajuntament de Mataró ha iniciat el procés per a la renovació de l’adjudicació a una empresa externa de l’explotació del “Servei de retirada o desplaçament de vehicles de la via pública”.

Segons el plec de condicions, el cost del contracte per quatre anys són 2.134.000,00€, més 448.140,00€ d’IVA, que fan un total de 2.582.140€.

La grua és un servei públic i per tant és possible gestionar-lo de manera directa i no pas a través d’una empresa concessionària externa.

El model de gestió dels serveis públics té més a veure amb criteris polítics i ideològics sobre el model de societat i sobre l’aposta per reconèixer la igualtat i garantir els drets socials, que no pas amb criteris jurídics o tècnics. Malgrat tot, sovint sentim a dir que les opcions privatitzadores o externalitzadores de serveis compten amb un major estalvi, viabilitat i seguretat jurídica, però això és senzillament fals.

Així, des d’un punt de vista polític o d’oportunitat, la gestió que fem a la nostra ciutat dels serveis públics depèn d’una prèvia decisió sobre la vinculació més o menys lligada al control democràtic del sector públic, que suposarà una major o menor assumpció de responsabilitat en la gestió.

Està demostrat que si la municipalització es fa ben feta, és més elevat el benefici social que pot extreure’s de la gestió directa dels serveis públics, que no pas el presumpte i no sempre real benefici que pugui suposar una gestió indirecta que, no ho oblidem, té per objectiu un benefici industrial a restar del que es deixi de destinar en recursos humans i materials que tant afecten la qualitat d’un servei.

La gestió directa del servei de la grua municipal ens aportarà una generació d'ocupació estable en els serveis corresponents i una modulació de les tarifes i planificació de les inversions basades en criteris socials, econòmics, municipals, ecològics...

Un cop analitzats els comptes de les despeses pagades a l’empresa privada que actualment gestiona l’arrossegament de vehicles a la ciutat de Mataró, ens adonem que paguem molt més del cost real del servei, amb un excessiu benefici industrial per a l’empresa privada. Podem afirmar que una gestió directa suposaria un estalvi econòmic molt important per a l’administració pública.

Què paguem actualment?

710.712,71€ anuals de despeses del contracte de retirada de vehicles. Aquestes depeses inclouen:

Manteniment de vehicles, combustible, lubricant vehicles, assegurances de les grues, telèfon, correu, material oficina, fungibles, uniformat personal, desenvolupament aplicació grues telemàtiques, PDA’s, manteniment anual, quota anual per grua, comunicacions, cost de personal, l’IVA i el benefici industrial.

Quina és la nova proposta del govern?

Entre 605.000€ i 645.535€ anuals de despeses del servei de retirada de vehicles amb una nova contractació i adjudicació a una empresa privada.

Quina és la nostra proposta?

Fer la gestió directa del servei de retirada de vehicles mitjançant l’empresa municipal GINTRA, que actualment ja gestiona una part d’aquest servei com és el dipòsit de vehicles.

Els beneficis que obtenen les empreses adjudicatàries per prestar el servei podrien revertir en la ciutat, ja sigui tant des del punt de vista de l’estalvi econòmic com pel que fa a la millora del servei, de les condicions laborals del personal treballador i del foment de l’ocupació.

Si fem un càlcul aproximat de les despeses directes d’aquest servei veiem que els costos podrien ser:

1. Actualment hi ha municipis que disposen de vehicles grua a través de “Renting” a raó de 1.400€/grua/mes (IVA a part) amb un servei de 30.000 km/any, canvi de rodes segons desgast sense límit de quilometratge, reparacions, canvi de peces, mà d’obra i manteniment inclosos. Assegurança amb franquícia màxima de 360 € i gestió d’ITV. Servei d’atenció personalitzada 24 h /365 dies l’any:

2 grues l’any ens poden costar 33.600€ + IVA= 40.656€ cost 2 grues/any.

2. Està establert un promig de 6.700 arrossegaments l’any. Si calculem un desplaçament aproximat de 9km per cada arrossegament són 60.300km anuals. Amb un consum de 8 litres gasoil/100km podem preveure una despesa anual de 6.994,8€ en gasoil.

3. Altres despeses com el telèfon, material d’oficina, uniformat personal: 3.000€ any.

4. El cost de personal ve establert per l’estatut dels treballadors i el conveni col·lectiu vigent per al sector d’aparcaments de superfície. El cost de les 12 persones gruistes i un encarregat, tal com consta en la proposta del nou plec de clàusules administratives, suma un total de salari anual brut de 269.938,53€.

Si hi afegim el 30% de seguretat social suposa un cost anual en personal de 350.920,08€.

5. En la gestió directa d’un servei obligatori no es paga el 21% d’IVA.

6. Les inversions com les PDA’s i altres aplicacions  ja estan pagades i l’actual empresa privada  les hauria de retornar al finalitzar el contracte (13.508€).

En total calculem un cost aproximat de la gestió directa del servei de 401.570,8€ anuals.

La proposta de municipalitzar el servei suposaria un estalvi de 243.964,2€/anuals i un estalvi de 1.463.785,5€ per el període de 6 anys que pot durar el contracte amb l’empresa privada.

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple Municipal l’adopció dels acords següents:

1. L’Ajuntament de Mataró aturarà l’expedient de contractació del servei de retirada de vehicles de la via pública que ha estat iniciat per la Junta de Govern Local. S’iniciaran els tràmits per suspendre la licitació per a l’adjudicació del contracte.

2. L’Ajuntament de Mataró estudiarà els costos de la gestió del Servei de retirada o desplaçament de vehicles de la via pública de forma directa, i/o través de l’empresa municipal GINTRA.

3. En cas que l’estudi demostri que la gestió a través de l’empresa GINTRA suposa un estalvi econòmic, l’Ajuntament adjudicarà a aquesta empresa municipal el Servei de retirada o desplaçament de vehicles de la via pública.


NOTÍCIES DE PREMSA:

[Capgròs] La CUP aposta per municipalitzar la grua i estalviar fins 300.000 euros

[Tot Matró] La CUP defensa la gestió directa de la Grua Municipal

[El Punt - Avui] La CUP de Mataró manté que es pot estalviar 300.000 euros en el servei de la grua