Per la reciprocitat total dels mitjans audiovisuals en català

Per la reciprocitat total dels mitjans audiovisuals en català


La CUP ha presentat una moció on proposem que l’Ajuntament de Mataró defensi la reciprocitat total dels mitjans de televisió i ràdio entre els territoris de parla catalana. Aquesta reipcocitat actualment està “de facto” prohibida per les autoritats espanyoles, que per exemple han deixat sense senyal de TV3 i Catalunya Ràdio tots els habitants del País Valencià.

També proposem que l’Ajuntament de Mataró s’adhereixi a la campanya “El català sense fronteres”, impulsada per la Plataforma per la Llengua, amb l’objectiu de traslladar a Europa la vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants.

La Declaració Institucional, s’haurà de debatre en Junta de Portaveus aquest mes de juliol. En cas d’aprovar-se seria ratificada pel Ple Municipal.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER LA RECIPROCITAT TOTAL DELS MITJANS EN CATALÀ

La reciprocitat total dels mitjans audiovisuals és aquella situació en la qual hi ha un intercanvi recíproc total de la televisió i de la ràdio entre diferents administracions territorials d’un mateix domini lingüístic, de manera que es reben tots els continguts dels canals i de les emissores de ràdio en la llengua pròpia.

D’acord amb l’article 3.1 de la Directiva 2010/13/UE els Estats membres “garantiran la llibertat de recepció i no obstaculitzaran les retransmissions en el seu territori dels serveis de comunicació audiovisual procedents d’altres Estats membres per motius inherents als àmbits coordinats per la present Directiva.”

D’acord amb l’article 7.2. de la Carta de Llengües Regionals o Minoritàres (CELRoM) “Les parts es comprometen a eliminar, si encara no ho han fet, tota distinció, exclusió, restricció o preferència injustificades que afectin l’ús d’una llengua regional o minoritària i tinguin per objecte descoratjar o posar en perill el seu manteniment o el seu desenvolupament. L’adopció de mesures especials en favor de les llengües regionals o minoritàries, destinades a promoure una igualtat entre els parlants d’aquestes llengües i la resta de la població o encaminades a tenir en compte les seves situacions particulars, no és considerada com un acte de discriminació envers els parlants de les llengües més esteses.”

D’acord amb l’article 11.2. de la CELRoM  “Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua. Es comprometen, a més, a garantir que no sigui imposada a la premsa cap restricció a la llibertat d’expressió i a la lliure circulació de la informació en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària. L’exercici de les llibertats esmentades més amunt, que comporten deures i responsabilitats, pot ser sotmès a certes formalitats, condicions, restriccions o sancions previstes per la llei, que constitueixen mesures necessàries, en una societat democràtica, per a la seguretat nacional, per a la integritat territorial o per a la seguretat pública, per a la defensa de l’ordre i per a la prevenció de la delinqüència, per a la protecció de la salut o de la moral, per a la protecció de la reputació o dels drets d’altri, per impedir la divulgació d’informacions confidencials, o per garantir l’autoritat i la imparcialitat del poder judicial.”

Atès que la nul·la reciprocitat o, en alguns casos, la reciprocitat parcial de les emissions de ràdio i de televisió en català entre els diversos territoris del domini lingüístic catalanoparlant suposen un atac frontal als drets lingüístics de més de 10 milions de ciutadans europeus.

Atès que aquesta restricció injustificada en la recepció dels mitjans de comunicació audiovisuals en català implica l’incompliment per part dels estats espanyol, francès i italià de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM), malgrat que fou signada per tots tres estats, i de la Directiva 2010/13/CE, reguladora de la llibertat de circulació dels productes audiovisuals.

El Grup Municipal de la CUP proposa els acords següents:

1. L’Ajuntament de Mataró treballarà a favor de la reciprocitat total dels mitjans audiovisuals de televisió i de ràdio entre els diversos territoris del domini lingüístic catalanoparlant, i traslladarà aquest compromís al Consorci Digital Mataró-Maresme i a Mataró Audiovisual.

2. L’Ajuntament de Mataró s’adhereix a la campanya “El català sense fronteres”, impulsada per la Plataforma per la Llengua, amb l’objectiu de traslladar a Europa la vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants reconeguts a la CELRoM i a la Directiva 2010/13/UE, i perquè la Comissió Europea i el Comissionat de Drets Humans del Consell d’Europa es posicionin davant les autoritats espanyoles, franceses i italianes sobre la infracció d’aquests drets.

Juli Cuéllar Gisbert
Regidor portaveu de la CUP

Mataró, 16 de juny de 2016

La CUP ha presentat una moció on proposem que l’Ajuntament de Mataró defensi la reciprocitat total dels mitjans de televisió i ràdio entre els territoris de parla catalana, i que s’adhereixi a la campanya “El català sense fronteres”, impulsada per la Plataforma per la Llengua.