La CUP reclama finançament adequat per a l’Hospital i defensa una sanitat 100% pública

Per coherència, la CUP ha presentat una declaració alternativa que a més de reclamar un finançament adequat per a l’Hospital de Mataró defensa un model sanitat 100% pública. La proposta inicial del govern portava implícit el manteniment del model de gestió de consorcis que dóna cobertura a les privatitzacions i a la mercantilització de la sanitat pública.

La CUP reclama finançament adequat per a l’Hospital i defensa una sanitat 100% pública

La CUP ha presentat una esmena a la totalitat a la Declaració Institucional impulsada pel govern municipal en relació a la intervenció del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) per part de la Generalitat.

Ho hem fet per coherència perquè la CUP defensem un model de sanitat totalment pública i amb els recursos que calgui.

No podem compartir la proposta del govern perquè imposa el manteniment del model de consorci, sense qüestionar les responsabilitats de la gerència i el Consell Rector, i que obvia el fet que tots els consorcis sanitaris de Catalunya estan infrafinançats perquè són eines pensades per a competir en el mercat sanitari i cercar recursos si cal amb la realització d'activitat sanitària privada.

Denunciem que la suspensió de “l’autonomia de gestió” del CSdM és una maniobra dels responsables del Departament de Salut per aplicar de forma unilateral el Pla de reequilibri, per retallar més encara, sense cap planificació de futur ni reinversions.

Rebutgem que l’aplicació del Pla de reequilibri pugui suposar ni una retallada més, ni un acomiadament i ni una privatització via externalització.

En aquest sentit, reclamem un Pla Director, elaborat de forma participativa amb ajuntaments, professionals i usuaris, per determinar les necessitats sanitàries de l’àrea de Mataró, a mig i llarg termini. I, específicament, rebutgem el desmantellament del sociosanitari de l’hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i qualsevol temptació de derivar els seus pacients cap a centres privats.

Finalment, exigim a la Generalitat de Catalunya que assumeixi íntegrament el deute històric del CSdM, el retorn de les pagues cedides pels treballadors, així com també un pressupost suficient per reduir les llistes d’espera, ampliar consultes, proves diagnòstiques i intervencions, i per a renovar l’utillatge i les infraestructures dels centres dependents del CSdM.

La proposta de Declaració Institucional de la CUP ha estat rebutjada per la resta de Grups Municipals amb representació a l’Ajuntament de Mataró, en Junta de Portaveus extraordinària dimarts 27 d’octubre de 2015.
La proposta és aquesta:

Declaració institucional en defensa d’una sanitat 100% pública i amb un finançament adequat per donar resposta a la intervenció del Consorci Sanitari del Maresme per part de la Generalitat

La intervenció del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) era previsible i estava damunt de la taula des del moment en què els treballadors/es van plantar cansats de cedir part dels seus salaris, tal com havien fet el 2011, 2012 i 2013, per evitar una situació de dèficit.

En aquest sentit, el 22 de juliol de 2015, el Consell Rector del CSdM ja va aprovar un Pla de reequilibri, destinat a fer front als 2,5 M€ de dèficit de l’exercici de 2014.

Finalment, el 14 d’octubre de 2015,  el Departament d’Economia, adduint el dèficit pressupostari de 2014, ha imposat una intervenció del CSdM, sota la fórmula de “pèrdua d’autonomia de gestió”, que manté intactes els càrrecs de la gerència i del Consell Rector del consorci. Aquesta situació s’ha produït en un moment de govern interí de la Generalitat i afectarà sobretot a la capacitat de contractació i gestió de recursos humans.

És a dir, amb aquesta maniobra, els fins ara responsables del Departament de Salut han pretès neutralitzar l’oposició dels grups municipals, treballadors/es i usuàries, per poder aplicar unilateralment el Pla de reequilibri, per retallar més encara, sense cap planificació de futur ni de reinversions.

Des de 1999 el CSdM ha hagut de fer front a despeses per reparacions o ampliar instal·lacions i assumir altres pagaments que corresponien a la Generalitat de Catalunya. Sense que el finançament del CSdM s’incrementés en relació a les despeses, la qual cosa va portar a demanar crèdits que encara han augmentat més les despeses financeres.

Segons l’auditoria feta el 31/12/2014, el deute de la Generalitat de Catalunya amb el CSdM és de 34,6 M€ per la manca de pressupostos d’amortitzacions durant tots els anys des de la seva creació (per decisió de les successives gerències i Consells Rectors).

Des de la creació, el CSdM ha elaborat els pressuposts sobre bases minoritzades. No constaven com a deute les despeses extraordinàries que no li corresponia pagar al CSdM, perquè eren responsabilitat de Generalitat. Els informes de les Intervencions realitzades han denunciat que en els pressuposts anuals no es posava el Fons d’amortització i cap dels Consells Rectors ni els gerents s’han proposat solucionar-ho, perpetuant una situació d’infrafinançament que l’han pagada els professionals i els usuaris.

Els diferents Consells Rectors, incloent l’actual, tampoc han pogut o sabut solucionar aquesta situació. Una situació a la qual cal sumar els diners que es destinen a les Patronals Sanitàries intermediàries, que es resten dels diners que es donen per als recursos assistencials.

Per tant, la gerència i el Consell Rector del CSdM són corresponsables de la situació actual que vivim, perquè mai han fet la gestió ni la pressió necessàries per aconseguir els diners reconeguts en les tres resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, el 3/04/2014, el 12/02/2015 i el 2/07/2015. Una actitud que es veu agreujada per l’aprovació d’un Pla de reequilibri que únicament preveu mesures destinades a retallar la qualitat assistencial i a afavorir les externalitzacions. En aquest sentit, destaca la decisió unilateral de traslladar els 40 llits de l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, rebutjada de forma unànime per tots els grups polítics de l’Ajuntament de Mataró, que varen reclamar que abans de tocar res s’elaborés un Pla Director per determinar les necessitats sanitàries de la ciutat.

És cert que els informes econòmics manifesten l'infrafinançament del consorci. Ara bé, el que passa és que tots els consorcis sanitaris estan infrafinançats perquè són eines pensades per a competir en el mercat sanitari i cercar recursos si cal amb la realització d'activitat sanitària privada.

Veient com s’han anat retallant els pressupostos de Salut els últims anys res sembla indicar que el consorci tindrà els recursos econòmics que li calen. A més a més, com a centre del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya) haurà de negociar un conveni assistencial amb el CatSalut. Regir-se per un conveni de compra d'activitat imposarà unes condicions difícils de complir i empenyen el CSdM a estalviar costos i a prestar serveis de caràcter privat, llogar quiròfans per tenir més ingressos, abaratir costos de personal, abaratir costos de material, etc.

Finalment, la intervenció del CSdM pot quedar-se en una simple operació cosmètica o bé pot ser aprofitada com a una oportunitat per exercir un control públic, que es concreta en el compliment de la normativa de control i fiscalització de les despeses com per part de la Intervenció General de la Generalitat, el compliment de la llei de contractes del sector públic, i el compliment de l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) i la llei d’incompatiblitats.

Atenent a la situació descrita, considerem que a més de denunciar la situació d’infrafinançament, cal exigir un canvi en el model de la gestió i reclamar una gestió pública, de titularitat pública i de submissió al dret públic.

En aquest sentit, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró adopta els ACORDS següents:

1. L’Ajuntament de Mataró reclama a la Generalitat de Catalunya una sanitat 100% pública per a l’àrea de Mataró, tant en la gestió com en la titularitat, i sotmesa al control públic i al dret públic.

2. L’Ajuntament de Mataró exigeix a la Generalitat de Catalunya que, com a mesura cautelar, obligui el CSdM a complir amb la normativa pública bàsica de control i fiscalització de qualsevol despesa, el compliment de la llei de contractes del sector públic, de l’EBEP i la llei d’incompatiblitats.

3. L’Ajuntament de Mataró exigeix a la Generalitat de Catalunya que en cap cas el Pla de reequilibri del CSdM pugui suposar ni una retallada més, ni un acomiadament, ni una privatització via externalització.

4. L’Ajuntament de Mataró exigeix que durant el període d’intervenció del CSdM per part de la Generalitat de Catalunya no es faci cap concertació de serveis a empreses privades, que cap pacient sigui derivat a la privada i que es garanteixi la seva assistència amb mitjans públics.

5. L’Ajuntament de Mataró reclama a la Generalitat de Catalunya que assumeixi, íntegrament, el deute històric acumulat pel CSdM i el retorn de les pagues cedides pels treballadors/es durant els anys 2011, 2012 i 2013; i que garanteixi un pressupost suficient per reduir les llistes d'espera, ampliar consultes, proves diagnòstiques i intervencions, així com també per a renovar l’utillatge i les infraestructures dels centres dependents del CSdM.

6. L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb la declaració institucional aprovada per la Junta de Portaveus del 31/08/2015, rebutja el desmantellament i trasllat del servei sociosanitari de l'Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, i reclama l’elaboració d’un Pla Director Sociosanitari, amb la participació del territori (Ajuntaments i persones treballadores i usuàries), per establir les necessitats de l’àrea sanitària de Mataró a mitjà i llarg termini.

7. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut, al Departament d’Economia i Coneixement, al Consell Comarcal del Maresme i al Consell Rector del CSdM.

Mataró, 27 d’octubre de 2015

El diputat de la CUP Josep Manel Busqueta i el regidor Juli Cuéllar han explicat el posicionament a favor de la gestió pública de la sanitat pública