Documents

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró demana la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

La Junta de Portaveus extraordinària de l’Ajuntament de Mataró, reunida per tercera vegada en aquesta setmana, ha aprovat una declaració institucional per demanar la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, denunciar la repressió i la vulneració de drets i llibertats fonamentals. La declaració s’ha aprovat amb els vots favorables de CiU, ERC-MES, VoleMataró, CUP i ICV-EUiA que ahir la van presentar conjuntament i van sol·licitar una nova convocatòria extraordinària de la Junta de Portaveus.

El grup del PSC, que governa la ciutat en solitari amb només 6 dels 27 regidors, ha votat en contra de la declaració institucional, junt amb C’s, PP i PXC, després que no hagi prosperat una esmena a la totalitat que havien presentat i que es limitava a demanar diàleg i que només ha comptat amb els seus propis vots.

El grups proponents també han denunciat la instrumentalització que ha fet l’alcalde de la Junta de Portaveus, ja que ha manipulat en benefici propi l’acord de recuperar l’activitat institucional i perquè en les Juntes de Portaveus de dimarts 17 i dimecres 18 d’octubre va impedir que es fixés un posicionament públic a favor de la llibertat dels presos polítics Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que és el motiu pel qual es va suspendre l’activitat institucional.

Mataró, 19 d’octubre de 2017

Grups municipals de CiU, ERC-MES, VoleMataró, CUP i ICV-EUiA

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER LA LLIBERTAT DE JORDI SÀNCHEZ I JORDI CUIXART

En relació de l’aute de presó incondicional i sense fiança ordenat per l’Audiència Nacional contra el Sr. Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i el Sr. Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró manifesta i acorda el següent:

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

SEGON.- Denunciar l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart perquè es fonamenta en la persecució de les seves idees polítiques; perquè suposa un atac col·lectiu a la llibertat d’expressió i el dret a decidir de les persones, i perquè evidencia que l’Estat espanyol ha vulnerat els drets civils i les llibertats fonamentals de la ciutadania de Catalunya.

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol.

QUART.- Demanar la intervenció de les institucions europees per exigir a l’Estat espanyol que respecti l’estat de dret i posi fi a la seva actuació repressiva a Catalunya.

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com també a totes les entitats municipalistes de Catalunya.

 

Mataró, 19 d’octubre de 2017

 

Il·lm. Sr. David Bote Paz,

Alcalde de Mataró,

 

Atès que l’Ajuntament de Mataró ha rebut la Instrucció 1/2017 dirigida als Mossos d’Esquadra, complementant la instrucció 2/2017 del Fiscal Superior de Catalunya, per la qual s’ordena que la Policia Local d’aquest municipi, en exercici de les funcions de policia judicial, doni compliment a la Instrucció 2/2017 del Fiscal Superior de Catalunya per la qual, resumidament:

 • Ha d’elaborar informe o atestat en relació a les activitats preparatòries del referèndum de les quals tinguin coneixement.
 • Ha de remetre la comunicació o informe policial a mode de “notitia criminis” amb caràcter urgent al Fiscal en cap de la Fiscalia territorialment competent, amb còpia per a les unitats de Policia Judicial dels Mossos d’Esquadra, a efectes de coordinació.
 • Ha de practicar les diligències necessàries per acreditar els “fets delictius” i determinar les responsabilitats penals exigibles, i tot allò que els encomani el Fiscal, al qual n’hauran de remetre el resultat.
 • Ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar la consumació o esgotament dels “delictes”, requisant urnes, sobres electorals, impresos electorals, propaganda electoral, elements informàtics i altra material de difusió, promoció o execució del referèndum.

Atès que la Instrucció 1/2017 entra en contradicció flagrant amb l’Acord adoptat per la “Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial” en la reunió celebrada el dia 15 de juliol de 2015. En aquell acord, punt 2 de la reunió, es determina que, si bé les Policies Locals són Policia Judicial en sentit genèric, no ho són en sentit estricte, ja que la Policia Judicial Específica, d’acord amb l’article 7 del RD 769/1987, sobre regulació de la Policia Judicial, són les Unitats Orgàniques previstes en l’article 30.1 de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, integrades per membres del Cos Nacional de Policia, Guardia Civil i Policies Autonòmiques. Tan sols les Policies Locals de grans municipis que hagin firmat el Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i la FEMP, de 20 de febrer de 2007, podran actuar com a Policia Judicial en un seguit d’infraccions penals que s’especifiquen en el conveni i que es refereixen a les antigues faltes i delictes menys greus. A continuació reproduïm textualment l’acord indicat:

 

Atesa la irregularitat de la Instrucció 1/2017 dirigida als Mossos d’Esquadra, en què es desatén l’esment Acord de la “Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial”, ja que s’atribueixen a les policies locals funcions de policia judicial que no els corresponen,

Us demano que traslladeu aquestes consideracions als responsables als responsables de la Policia Local de Mataró perquè actuïn amb coneixement de causa i també que, en el termini de temps més breu possible, sol·liciteu formalment al Cap de la Fiscalia Provincial de Barcelona que procedeixi a deixar sense efecte la seva Instrucció 1/2017 dirigida als Mossos d’Esquadra, complementant la instrucció 2/2017 del Fiscal Superior de Catalunya.

Atentament,

 

 

Juli Cuéllar Gisbert

Regidor portaveu de la CUP

 

Mataró, 19 de setembre de 2017

 

ASSUMIM TOTA LA RESPONSABILITAT: VOLEM VOTAR I VOTAREM!

 • Tot i l’oposició de l’alcalde, el Ple aprova donar suport a l’organització del referèndum amb els vots de CiU, ERC, CUP, VoleMataró i la regidora no adscrita.
 • L’alcalde David Bote s’escuda en Tribunal Constitucional i diu que no complirà l’acord del Ple ni donarà resposta al requeriment de la Generalitat.

La proposta de resolució de suport al referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre s’ha aprovat al Ple municipal del 7 de setembre de 2017 amb 14 vots a favor (CiU, ERC, CUP, VoleMataró i regidora no adscrita), 1 abstenció (ICV) i 8 vots en contra (PSC, PP i PXC). Els 3 regidors de C’s es van absentar durant la votació.

L’acord de la resolució estableix que l’Ajuntament de Mataró col·laborarà amb la Generalitat i la Sindicatura Electoral, realitzant totes les accions necessàries per a assegurar l’organització del Referèndum de l’1 d’octubre amb normalitat democràtica, de manera que tots els mataronins puguin exercir lliurement el seu dret a vot”.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat també ha enviat un requeriment a l’Alcalde de Mataró perquè d’acord amb la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació, indiqui en el termini de 48 hores la relació de locals disponibles a la nostra ciutat per fer efectiu el dret de vot dels electors.

Lamentablement, l’alcalde, Sr. David Bote, ha anunciat, d’acord amb les directrius donades pel PSC, que no complirà l’acord del Ple ni donarà resposta al requeriment de col·laboració tramès pel govern de la Generalitat, escudant-se en l’informe que va encarregar al Secretari Municipal (funcionari de l’Estat) i en l’acció del Tribunal Constitucional.

Davant dels fets abans exposats, els regidors i les regidores sotasignats volem manifestar el següent:

 1. Rebutgem l’ús partidista que el PSC està fent d’aquest tema, i el fet que actuï amb deslleialtat manifesta envers l’acord majoritari del Ple de donar suport a l’organització del Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre i envers les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya.
 2. Com a càrrecs electes assumim solidàriament la responsabilitat de donar compliment a l’acord aprovat pel Ple Municipal del 7 de setembre de 2017 i, en aquest sentit, ens comprometem a realitzar totes les accions que estiguin al nostre abast per tal de poder   assegurar l’organització del Referèndum de l’1 d’octubre a la ciutat de Mataró.
 3. Fem una crida a la mobilització i a la participació massiva i pacífica de la ciutadania en el Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre.

 

Mataró, 8 de setembre de 2017

 

Joaquim Fernàndez i Oller, regidor portaveu del GM de CiU

Francesc Teixidó i Pont, regidor portaveu del GM d’ERC

Montse Morón i Gámiz, regidora portaveu del GM VoleMataró

Juli Cuéllar i Gisbert, regidor portaveu del GM de la CUP

Núria Calpe i Marquet, regidora de CiU

Dolors Guillén i Mena, regidora de CiU

Josep Maria Font i Morera, regidor de CiU

Isabel Martínez i Cid, regidora de CiU

Anna Salicrú i Maltas, regidora d’ERC

Joaquim Camprubí i Cabané, regidor d’ERC

Ignasi Bernabeu i Villa, regidor d’ERC

Carme Polvillo i Alomà, regidora CUP

Anna Maria Caballero i Sancho, regidora no adscrita

Al passat Ple d’Abril de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una proposta de resolució presentada per CiU, ERC-MES i ICV-EUiA per l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Pacte Nacional pel Referèndum.

 

La proposta aprovada, que recollia el text del Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum,  feia referència als drets essencials i inalienables de les societats democràtiques.

 

Entre aquests drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

 

S’ha posat de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.

 

També s’instava els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

 

Es reconeixia el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això es donava suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgissin per a l’articulació d’aquest Referèndum.

 

Es manifestava la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.

 

I finalment, s’afirmava que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fèiem apel·lant al mecanisme fonamental de que disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

 

Igualment, aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 5-09-2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.

 

Per tot això, els Grups Municipals de CiU, ERC-MES i la CUP proposen al Ple Municipal l’adopció dels següents

 

ACORDS:

 

Primer.- L’Ajuntament de Mataró col·laborarà amb la Generalitat i la Sindicatura Electoral, realitzant totes les accions necessàries per a assegurar l’organització del Referèndum de l’1 d’octubre amb normalitat democràtica, de manera que tots els mataronins puguin exercir lliurement el seu dret a vot.

 

 

No obstant això, el Ple decidirà.

Els atacs terroristes a Barcelona i Cambrils, reivindicats per l’autoanomenat Estat Islàmic, han pretès destruir, sense èxit, les bases de la convivència democràtica i la diversitat de la societat catalana.

La gravetat dels fets ocorreguts obliguen a preguntar-nos qui finança i qui propaga el fanatisme religiós que ha motivat els atemptats. En aquest sentit, tots els experts assenyalen que les monarquies del Golf Pèrsic, principalment Aràbia Saudita i Qatar, són el bressol de fanatisme religiós islàmic de caràcter totalitari. Aquestes monarquies són les que nodreixen ideològicament i materialment el gihadisme, tal com expliquen els informes de The Henry Jackson Society.

L’Aràbia Saudita és la principal finançadora de la difusió del wahhabisme, que és la base ideològica d’Estat Islàmic. Aràbia Saudita finança mesquites i escoles alcoràniques arreu del món, també entre les comunitats musulmanes europees, perquè  facin difusió del seu ideari religiós extremista. A més de finançar el gihadisme, Aràbia Saudita està darrere de la guerra fratricida del Iemen i, tal com denuncia Amnistia Internacional, el règim saudita margina i vulnera sistemàticament les llibertats de les dones, minories religioses (xiïtes), persones LGBTI, opositors, etc.

Des d’un punt vista ètic i democràtic, és urgent repensar les relacions diplomàtiques internacionals en aquest àmbit geopolític. Alhora, cal denunciar les entitats esportives del nostre país que es prestin a fer propaganda  d’aquests règims (tal com va succeir amb el FC Barcelona amb el vergonyós patrocini de Qatar Foundation).

I, per la seva significació política, considerem que cal reprovar públicament els estrets vincles existents entre la monarquia espanyola i la saudita, que són a l’origen de l’enorme fortuna acumulada per l’anterior rei d’Espanya, Joan Carles I, així com també la implicació del rei Felipe VI en els negocis de venda d’armes.

La venda d’armament al règim saudita no és cap novetat. Segons els informes del govern espanyol, entre el 2014 i el 2016 les vendes d’armes espanyoles a l’Aràbia Saudita ha pujat a 900 milions d’euros.

Precisament, seguint la tendència dels últims anys, el 14 de gener de 2017, el rei Felipe VI, va viatjar a Aràbia Saudita, encapçalant una representació d’empreses de l’IBEX 35, que va servir per tancar un acord de venda de cinc corbetes de guerra per un import de 2.000 milions d’euros a favor de Navantia, empresa militar de titularitat estatal.

Des del Grup Municipal de la CUP considerem necessari que relacions polítiques i econòmiques internacionals es fonamentin en criteris ètics, en la salvaguarda de la democràcia, els drets humans i la preservació de la pau. Per això, considerem inacceptable que l’Estat espanyol sigui un dels principals proveïdors d’armes de les monarquies del Golf Pèrsic. En aquest sentit proposem a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró els ACORDS següents:

 1. Reprovar el rei Felipe VI i el govern espanyol per haver col·laborat en la venda d’armes a les monarquies del Golf Pèrsic que, com en el cas d’Aràbia Saudita, estan estretament relacionades amb la vulneració dels drets humans, el finançament i la propagació ideològica del fanatisme religiós que dóna cobertura a organitzacions terroristes com Estat Islàmic.

 

 1. Traslladar aquest acord a la Casa Reial Espanyola, al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

 

Juli Cuéllar Gisbert

Regidor portaveu del Grup Municipal de la CUP

 

Mataró, 23 d’agost de 2017

Pàgines